Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Szkoły Podstawowej w Maszewku

Szkoła Podstawowa w Maszewku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Szkoły Podstawowej w Maszewku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • • zamieszczone dokumenty w formie skanów i brak ich odpowiedników w formie dostępnej lub brak ich odwzorowania treści w stronie internetowej;
 • • treści niesformatowane zgodnie ze standardem dostępności;
 • • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Kulczycka.
 • E-mail: sekretariat@spmaszewko.pl
 • Telefon: 598611989

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewku
 • Adres: Szkoła Podstawowa w Maszewku,Maszewko7,84-352 Wicko
 • E-mail: sekretariat@spmaszewko.pl
 • Telefon: 598611989

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Szkoła Podstawowa w Maszewku,Maszewko7,84-352 Wicko

 1. Do budynku szkoły prowadzą 3 wejścia , które nie posiadają schodów, istnieje możliwość wjazdu osoby niepełnosprawnej.
 2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzących.
 3. W budynku nie ma windy.
 4. W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 
 5. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 6. Na parterze  budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 7. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do wszystkich pomieszczeń szkoły dostępnych dla uczniów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 
 9. W szkole nie ma tłumacza języka migowego.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzącyc

 

 

 

Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 935 757
Wczoraj: 574
Dzisiaj: 267
Online: 7
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem